A A A Nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela przedszkola

Gmina Unisław  ( ul.  Parkowa 20, 86-260 Unisław) jako LIDER
w partnerstwie z  Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”
(ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław) realizuje  zadanie w zakresie:
Program operacyjny - RPKP Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa - RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja
Działanie - RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie - RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne
Nazwa projektu: Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych
na terenie Gminy Unisław
 
LIDER i PARTNER ogłaszają nabór kandydatów na wolne stanowisko nauczyciela przedszkola w: Niepublicznym Przedszkolu „ Zielony Zakątek” w Unisławiu.

1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
a) Nauczyciel przedszkola    - 1 etat
b) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy. 

2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie: wyższe  z zakresu edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
e) znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, ustawy o stowarzyszeniach. 
 
3. Wymagania dodatkowe:
a) atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji z  zakresu pracy z dziećmi w  wieku przedszkolnym
b) odpowiedzialność, dokładność, sumienność
c) samodzielność w wykonywaniu zadań
d) umiejętność pracy w zespole oraz w warunkach stresu
e) systematyczność
f) bardzo dobra organizacja pracy
g) dyspozycyjność, zaangażowanie
h) umiejętność rozwiązywania problemów.
 
4. Wymagane dokumenty:
1.List motywacyjny
2. Życiorys (CV)
3.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
4.Kwestionariusz osobowy
5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
7. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
8. Oświadczenie Nauczyciela o niekaralności karami dyscyplinarnymi
9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, t.j.) w celach przeprowadzenia naboru  na  stanowisko nauczyciela przedszkola

5. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Gmina Unisław , ul. Parkowa 20  , 86-260 Unisław lub dostarczyć do Urzędu Gminy  w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w nieprzekraczalnym terminie do 27 grudnia 2017 roku, godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie  - NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ZIELONY ZAKĄTEK”.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Przewiduje się, iż w/w rozmowa zostanie przeprowadzona w dniu 28.12.2017r. w siedzibie Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek”  w Unisławiu, ul. Lipowa 31A.  

Szczegółowych informacji udziela dyrektor  Przedszkola – Alina Syrocka (tel. 663 168 782)   
 
Unisław, 18.12.2017r.