A A A Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu informuję, iż realizuje Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

Co to jest program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2010?
Jest to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Kto może korzystać z pomocy żywnościowej?
Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:
  • 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie,
Czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Jak otrzymać pomoc żywnościową?
Aby otrzymać pomoc żywnościową, należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu przy ul. Parkowej 20.