A A A Inf. z przebiegu konsultacji projektu: „Program współpracy Gminy Unisław z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publ. i o wolontariacie na 2017 r.”