A A A Informacja dotycząca programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2020

Gmina Unisław informuje, iż przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności jeżeli występuje konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
-  osobami  ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.
Obecny Program realizowany jest do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Unisławiu
ul. Parkowa 20
86-260 Unisław
Tel. 56 6868732 lub 791-896-300

Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unisławiu w godzinach urzędowania od  17 sierpnia 2020 r.