A A A GOZ - nowoczesność i profesjonalizm

GOZ w Unisławiu jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej utworzony w dniu 17.11.1998 roku mocą uchwały Rady Gminy w Unisławiu. Zakład posiada certyfikat jakości ISO PE EN 9001:2015 od 11.10.2011 roku.

Świadczy bezpłatne usługi medyczne dla pacjentów ubezpieczonych, na podstawie zawartych umów  z NFZ  w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, świadczeń stomatologicznych dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży (gabinet w szkole), ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresie ginekologii i położnictwa, świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Zatrudniamy: 9 lekarzy, 2 stomatologów, 4 fizjoterapeutów, 10 pielęgniarek i położną, oraz dwóch diagnostów laboratoryjnych.

Środki finansowe na prowadzenie działalności pozyskuje głównie z NFZ co stanowi 95 % przychodów.

W swojej działalności w latach 2014 -1017 uzyskał zysk w wysokości 180.000 zł, który został w całości przeznaczony na inwestycje mające poprawić jakość i komfort świadczonych usług medycznych – w tym remonty budynku, całkowita  informatyzacja, zakupy nowego sprzętu medycznego jak i poszerzenie zakresu świadczonych usług medycznych za które NFZ nie płaci, wydłużenie czasu pracy 7-21, dyżury w soboty i święta, świadczenia ponad limitowe w zakresach: rehabilitacji, ginekologii i stomatologii.

Korzystając z możliwości uzyskania dodatkowych źródeł finansowania  aplikujemy o środki finansowe z UE a w szczególności będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego. W 2014 roku aplikowaliśmy o ośrodki finansowe w ramach konkursu ogłoszonego przez PFRON na wyposażenie obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.   W wyniku pozytywnej oceny złożonego wniosku i zakwalifikowania do realizacji zakupiliśmy: aparat do terapii falą uderzeniową, aparat do masażu uciskowego ,,Boa” oraz dwupłytowy posturograf – za kwotę 56.390 zł z czego dofinansowanie z PFRON stanowiło 26.200 zł. Zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie ponad standardowe nie wymagane przez NFZ i tylko nieliczne placówki medyczne w województwie posiadają taką aparaturę.

W 2016 roku został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach działania w infrastrukturę zdrowotną i społeczną na poprawę usług diagnostycznych w POZ. Wystąpiliśmy o środki na zakup nowego sprzętu medycznego i po uzyskaniu pozytywnej oceny zarządu województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup wysokiej klasy, najnowszej generacji aparatu ultrasonograficznego oraz aparatu EKG za kwotę 138.680 zł, z czego 69.339 zł, czyli połowę stanowiły środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W 2017 roku otrzymaliśmy również dotację z Gminy Unisław w wysokości 32.000 zł na zakup aparatu do pomiaru bilirubiny u noworodków, zakup nowego serwera z oprzyrządowaniem, oraz nowe stanowisko komputerowe w gabinecie stomatologicznym w szkole.

Dzięki dotacjom uzyskany z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Gminy Unisław, oraz przeprowadzonym inwestycjom w  latach 2014 -2018 ośrodek jest dobrze wyposażony i przygotowany do świadczenia usług medycznych i stanowi konkurencję dla sąsiednich placówek.